Συνεργατικός Σχηματισμός Αγροδιατροφής στην Κεντρική Μακεδονία

Προσφέρουμε λύσεις στην προώθηση της καινοτομίας στην τοπική επιχειρηματικότητα (νεοφυή και υφιστάμενη), στην ανταλλαγή γνώσεων και εμπειρογνωμοσύνης, στην μεταφορά γνώσεων, στη δημιουργία δικτύων και τη διάδοση πληροφοριών στον τομέα της γεωργίας, με σκοπό:

  • Την διαμόρφωση και προώθηση συστήματος μειωμένων εισροών και χαμηλού περιβαλλοντικού αποτυπώματος στον αγροδιατροφικό τομέα.
  • Την ανάπτυξη πρωτοκόλλων πιστοποίησης ως «φιλικά προς το περιβάλλον» για προϊόντα αγροδιατροφής.
  • Την βιομηχανική και πειραματική έρευνα και παραγωγή επιστημονικής γνώσης για την εφαρμογή καινοτόμων επιχειρηματικών σχεδίων στον τομέα της αγροδιατροφής και της καλλιέργειας.
  • Την διαμόρφωση και λειτουργία πειραματικών αγρών ευφυούς γεωργίας
  • Την υλοποίηση δράσεων εκπαίδευσης και ενημέρωσης γεωπόνων, αγροτών και κτηνοτρόφων για τις δυνατότητες εφαρμογής των υπηρεσιών πιστοποίησης που θα αναπτυχθούν.
  • Την υλοποίηση δράσεων εξωστρέφειας, ώστε να ενημερωθεί το ευρύ κοινό και οι καταναλωτές για την προστιθέμενη αξία της πιστοποίησης των προϊόντων αγροδιατροφής.
  • Την προώθηση της καινοτομίας στην τοπική επιχειρηματικότητα, η ανταλλαγή γνώσεων και εμπειρογνωμοσύνης, η μεταφορά γνώσεων, η δημιουργία δικτύων και η διάδοση πληροφοριών τόσο μεταξύ των εταίρων όσο και μεταξύ της εταιρείας και τρίτων φορέων της τοπικής επιχειρηματικότητας στον τομέα της γεωργίας, καθώς και η ανάπτυξη και λειτουργία υποστηρικτικών εφαρμόσιμων μηχανισμών για την προώθηση της καινοτομίας στην τοπική επιχειρηματικότητα, νεοφυούς και υφιστάμενης για της ανάπτυξης της περιοχής της Κεντρικής Μακεδονίας

Το Ag-Cluster υλοποιεί ήδη τέσσερεις πιλοτικές εφαρμογές ευφυούς γεωργίας στην Κεντρική Μακεδονία, που αφορούν στην καλλιέργεια ροδάκινου και ακτινιδίου – δύο καλλιεργειών με ιδιαίτερα μεγάλη οικονομική αξία για τις αγορές της Ελλάδας και του εξωτερικού.