Ο Συνεργατικός Σχηματισμός Αγροδιατροφής στην Κεντρική Μακεδονία (Ag-Cluster) δημιουργήθηκε με σκοπό, μεταξύ άλλων, την διαμόρφωση και προώθηση ενός συστήματος μειωμένων εισροών και χαμηλού περιβαλλοντικού αποτυπώματος στον αγροδιατροφικό τομέα, αλλά και την ανάπτυξη πρωτοκόλλων πιστοποίησης ως «φιλικά προς το περιβάλλον» για προϊόντα αγροδιατροφής.

Η πιστοποίηση αυτή θα βασίζεται σε δεδομένα που προέρχονται από το σύστημα ευφυούς γεωργίας gaiasense και η μεθοδολογία βασίζεται στη συλλογή δεδομένων από όλη την εφοδιαστική αλυσίδα, την ποσοτικοποίηση του ανθρακικού αποτυπώματος και την παροχή ευφυών συμβουλών για τη μείωσή του.

Το Ag-Cluster έχει ήδη ξεκινήσει την προσπάθειά του με τέσσερεις πιλοτικές εφαρμογές ευφυούς γεωργίας στην Κεντρική Μακεδονία, που αφορούν στην καλλιέργεια ροδάκινου και ακτινιδίου – δύο καλλιεργειών με ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τη συγκεκριμένη περιοχή, αλλά και μεγάλη οικονομική αξία για τις αγορές της Ελλάδας και του εξωτερικού.

Πρόκειται για μια προσπάθεια στην οποία ενώνουν δυνάμεις φορείς παραγωγικοί (8 αγροτικοί συνεταιρισμοί), τεχνολογικοί (NEUROPUBLIC Α.Ε.), ερευνητικοί (Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης), παροχής γεωργικών συμβουλών (3 γεωπονικά γραφεία) και η Αγροδιατροφική Σύμπραξη της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

Σκοπός της εταιρείας είναι:

  1. Η διαμόρφωση συνεργατικού Σχηματισμού για την προώθηση της καινοτομίας στην τοπική επιχειρηματικότητα» στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020».
  2. Η διαμόρφωση και προώθηση συστήματος μειωμένων εισροών και χαμηλού περιβαλλοντικού αποτυπώματος στον αγροδιατροφικό τομέα.
  3. H ανάπτυξη πρωτοκόλλων πιστοποίησης ως «φιλικά προς το περιβάλλον» για προϊόντα αγροδιατροφής.
  4. Η βιομηχανική και πειραματική έρευνα και παραγωγή επιστημονικής γνώσης για την εφαρμογή καινοτόμων επιχειρηματικών σχεδίων στον τομέα της αγροδιατροφής και της καλλιέργειας.
  5. Η διαμόρφωση και λειτουργία πειραματικών αγρών ευφυούς γεωργίας
  6. Η προώθηση της καινοτομίας στην τοπική επιχειρηματικότητα, η ανταλλαγή γνώσεων και εμπειρογνωμοσύνης, η μεταφορά γνώσεων, η δημιουργία δικτύων και η διάδοση πληροφοριών τόσο μεταξύ των εταίρων όσο και μεταξύ της εταιρείας και τρίτων φορέων της τοπικής επιχειρηματικότητας στον τομέα της γεωργίας, καθώς και η ανάπτυξη και λειτουργία υποστηρικτικών εφαρμόσιμων μηχανισμών για την προώθηση της καινοτομίας στην τοπική επιχειρηματικότητα, νεοφυούς και υφιστάμενης για της ανάπτυξης της περιοχής της Κεντρικής Μακεδονίας
  7. Η υλοποίηση δράσεων εκπαίδευσης και ενημέρωσης γεωπόνων, αγροτών και κτηνοτρόφων για τις δυνατότητες εφαρμογής των υπηρεσιών πιστοποίησης που θα αναπτυχθούν.
  8. Η Εμπορική εκμετάλλευση της γνώσης που έχει ήδη παραχθεί από εταίρους ή που θα παραχθεί από αυτούς κατά τη διάρκεια λειτουργίας της εταιρείας.
  9. Η υλοποίηση δράσεων εξωστρέφειας, ώστε να ενημερωθεί το ευρύ κοινό και οι καταναλωτές για την προστιθέμενη αξία της πιστοποίησης των προϊόντων αγροδιατροφής.

Για την εκπλήρωση του σκοπού της, η εταιρεία δύναται να συμμετέχει και να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με οποιοδήποτε τρόπο και με κάθε άλλη επιχείρηση με οποιοδήποτε εταιρικό τύπο και νομική μορφή, ακόμη και σε κοινοπραξία, στην αλλοδαπή ή στην ημεδαπή που έχει τον ίδιο ή παραπλήσιο σκοπό, να συμμετέχει σε δημόσιους ή/και διεθνείς διαγωνισμούς με συναφές αντικείμενο και να διεξάγει οποιαδήποτε εργασία, την οποία θεωρεί ενδεδειγμένη ή συμπληρωματική προς το σκοπό της και γενικά να διενεργεί οποιαδήποτε πράξη που θεωρείται άμεσα ή έμμεσα αναγκαία, κατάλληλη ή ενδεδειγμένη για την πραγμάτωση του σκοπού της. Τα ανωτέρω τελούν υπό την επιφύλαξη της τήρησης της σχετικής νομοθεσίας για τα Νομικά πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, όπως ο εταίρος ΑΠΘ-ΕΛΚΕ και σε ό,τι αφορά ειδικότερα την ανάπτυξη της προπεριγραφόμενης δραστηριότητάς.